ประวัติและผลงาน - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:enet

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ประวัติและผลงาน

     ประมวลคำสั่งการเป็นคณะกรรมการ ผลงานที่ได้รับ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเว็บมาสเตอร์

/bstmk/MyImages/bstmk.png

เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คลิกที่เอกสารอ้างอิง เพื่อดูหลักฐานประกอบ

 ลำดับ วันที่  เรื่อง  เอกสารอ้างอิง  หมายเหตุ 
1 10 กุมภาพันธ์ 2563 อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 โล่รางวัล สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
2  11 มีนาคม 2563 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562  โล่รางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
23-25 พฤศจิกายน 2563  ผู้บริหารแกนนำ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสถานศึกษา ตามโครงการกิจกรรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว เกียรติบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
4 9 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารแกนนำภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
5 16 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
 6  20 กุมภาพันธ์ 2565  ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
7 5 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
https://schema.org/Blog">
https://schema.org/BlogPosting">

เรื่อง

รายชื่อ

หน่วยงาน

 วันที่

คิดเลขเร็ว ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
เด็กชายภคภัทร์ ม่วงงาม ม.3/1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 20 ส.ค. 2564
ต่อสมการทางคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.ต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 เด็กชายจิรวัฒน์ ม.2/2 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 20 ส.ค. 2564 
โครงการ สื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น
นางสาวอารดา  ดวงตา 
นางสาวสุดารัตน์  อิ่มอาคม 
นักเรียนชั้น ม.5/1
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
20 ธ.ค. 2564
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
เด็กหญิงกรองกาญจน์  - 
ม.3/2
กสศ และ IRES
24 มิ.ย. 2565
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
เด็กหญิงนิติพร  -
ม.3/2
 กสศ และ IRES
 24 มิ.ย. 2565
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
เด็กหญิงสิริกาญจน์  นาคหลิม
ม.3/2
 กสศ และ IRES
 24 มิ.ย. 2565
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
 เด็กหญิงฐานิดา  สุวรรณ
ม.3/2
 กสศ และ IRES
 24 มิ.ย. 2565
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
เด็กชายแสนสุข  ผ่องใส
ม.3/3
 กสศ และ IRES
 24 มิ.ย. 2565
 
 
 
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รางวัล หน่วยงาน ชื่อ วันที่
เกียรติบัตรได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาดีศรีอำเภอไทรโยค เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2564 
อำเภอไทรโยค ร่วมกับ สมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 ม.ค. 2564
เกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด
คุรุสภา
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
17 ม.ค. 2564
เกียรติบัตร ผู้บริหารแกนนำเครือข่ายนิเทศการศึกษา ประจำปี 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 ส.ค. 2564
เกียรติบัตร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "10000 คุรุชนคนคุณธรรม" ประเภท ผู้บริหาร รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
21 ส.ต. 2564
ประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
27 ส.ค. 2564
เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงาน "ชุดนิทานชาดกเพื่อการเรียนการสอน" ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 11 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม)
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
10 ม.ค. 2565
เกียรติบัตรรางวัล "รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น" เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 ม.ค. 2565
การอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนไทย"
เดอะพิชซ่าคอมปะนี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
นายบุญเลิศ แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 กุมภาพันธ์ 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. "ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ"
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
นายบุญเลิศ แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 พฤษภาคม 2560
เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑๒ (ครูและผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
นายบุญเลิศ แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19-22 มีนาคม 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญเลิศ  แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
11 - 12 มิ.ย.2565

 

คิดเลขเร็ว ม.ต้น รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
นายยะนัย  เลิศธนโยธิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
20 ส.ค. 2564
ต่อสมการทางคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.ต้น เกียรติบัติเหรียญเงิน
นายยะนัย  เลิศธนโยธิน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 20 ส.ค. 2564
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2565
 ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี
16 ม.ค. 2565
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร
นักวิชาการ และครู
นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
19 พ.ค. 2564
Best Practice 65
ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
24 ม.ค. 2565 
ผู้นำการพัฒนารูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
นายบัณฑิต  บุญเพชร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
7 ส.ค. 2564
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
9 ก.ย. 2564
ตอบปัญหาคุณธรรมออนไลน์ โครงการ 108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา 
ศรัทธาคุณธรรม
นายพรเทพ  พันพุก
กรมการศาสนา ศูนย์ยุวพัฒน์
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
และสถานนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1 ต.ค. 2564
รางวัลเสามา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน
นายบัณฑิต  ดอกเข็ม
กระทรวงศึกษาธิการ
29 ก.ค. 2563
การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย
นางสาวกอบกุล  หลักคำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 ธ.ค. 2565
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์
พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา
20 พ.ค. 2565
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564
นางสาววิไลลักษณ์  บางแก้ว
กสศ และ IRES
24 มิ.ย. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นางสาวจันธ์จิลา สินวาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นายวีรวัฒน์  พนาสณฑ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นายพัฒนศักดิ์  เหลืองสะอาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นางสาวสิวินีย์  ประจำถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นางาสาวดารารัตน์  ไชยสาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นายบัณฑิต  ดอกเข็ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นางสมพิศ  สิทธิประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

รางวัล หน่วยงาน วันที่
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย 6A Battary Cycle
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
17 ก.ค. 2563
ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
กระทรวงศึกษาธิการ 
29 ก.ค. 2563 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 22 ก.ย. 2563
เข้าร่วมในการประกวดโครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมพิชิตโควิด - 19"
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
28 พ.ย. 2563 
โรงเรียนเราที่ได้รับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30 ก.ย. 2564
สมศ. ประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568)
สมศ.
21 ก.พ. 2565
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
28 มี.ค. 2565
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

/bstmk/bstmk-personal-datas/CivilService.jpg

ประวัติการรับราชการ

     1. เริ่มรับราชการครั้งแรกที่กรมพัฒนาที่ดิน บางเขน กรุงเทพมหานคร

     2. บรรจุเป็นข้าราชการครูครั้งแรก ตำแหน่งอาจารย์ 1 ในปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา จังหวัดพิษณุโลก

  • ปี พ.ศ. 2535 ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
  • ปี พ.ศ. 2549 ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคระห์ จังหวัดกาญจนบุรี

     3. ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

     4. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม 1 มิถุนายน 2558

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

     5. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 5 ตุลาคม 2559

     6. ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 11 ตุลาคม 2561

     7. ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 11 ตุลาคม 2563 -

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 ก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

วันที่  ตำแหน่ง  หน่วยงาน   
27 กันยายน 2545 สำเร็จการฝึกอบรมเป็นวิทยากรหลัก (Master Teacher) ในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครู ภายใต้โครงการ Intel Teach to the Future กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
2549-2557 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารการศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
22 สิงหาคม 2550 คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝัน สพม.8 จังหวัดกาญจนบุรี  
27 กุมภาพันธ์ 2551 รางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการเครือข่ายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
15 กันยายน 2551 คณะทำงานจัดทำหลักสูตรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดกาญจนบุรี สพท.กจ.1  
1 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการและวิทยากร การอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สพท.กจ.1  
27 สิงหาคม 2551 วิทยากรการประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยน (GPA) และฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. หัวข้อการจัดการผลกาเรียนผ่านอินเทอร์เน็ท สพท. กจ. 1  
3 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดกาญจนบุรี สพท.กจ.1  
1 กันยายน 2552 ได้รับรางวัลนวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ในการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกลยุทธ์ 2I-5E โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
2 มีนาคม 2552 คณะกรรมการ และวิทยากรด้านเทคโนโลยี ในการเข้าค่ายวิชาการในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดกาญจนบุรี สพท.กจ.1  
27-31 กรกฎาคม 2552 ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการเครือข่ายด้วยระบบปฏิบัติการ Linux การจัดเก็บ Log และการทำ Authentication server กระทรวงศึกษาธิการ  
16 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 สพท.กจ. 1  
14 พฤษภาคม 2553 นำเสนอผลงานการวิจัย เรื่อง สภาพการดำเนินงานและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  
27 เมษายน 2553 คณะกรรมการประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพท.กจ. 1  
 29 มีนาคม 2554 วิทยากรอบรมการประยุกต์ใช้ ไอซีที กับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดกาญจนบุรี   สพป.กจ.1  
1 เมษายน 2554 คณะกรรมการสนับสนุน กำกับ ติดตาม การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำปีงบประมาณ 2554 สพม.8  
22-23 สิงหาคม 2554 วิทยากรอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network (Wikispaces) สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนในฝัน จังหวัดกาญจนบุรี สพม.8  
21 พฤศจิกายน 2554 ผู้ฝึกทักษะการสร้าง webpage ประเภท CMS ให้นักเรียนได้รับรางวลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2554 สพม.8  
26 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคู่พัฒนาประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รร.กาญจนานุเคราะห์  
22-24 มีนาคม 2555 ผ่านการฝึกอบรมหลักสุตร การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network Security : Authentication and Centralize Log) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล  
17 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการจัดงานมหกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพฐ.  
16-18 สิงหาคม 2555 วิทยากรโครงการพัฒนาครูภาษาไทยเครือข่ายโรงเรียนในฝัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสอนภาษาไทย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
สิงหาคม 2555 คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปี 2555 สพม.8  
พฤศจิกายน 2555 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 สพม. 8  
20 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยากรบรรยายการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  
26 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ  
 พฤศจิกายน 2556  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงการคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"  สพม.8  
พฤศจิกายน 2557  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี   สศศ.,สพม.8  
0
0
0
s2sdefault

หมวดหมู่รอง

ผลงานที่เกิดกับโรงเรียน

ผลงานที่เกิดขึ้นกับครู

ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน