เว็บมาสเตอร์

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ประวัติและผลงาน

     ประมวลคำสั่งการเป็นคณะกรรมการ ผลงานที่ได้รับ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเว็บมาสเตอร์

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รักการอ่านปี2562

ลำดับที่  เรื่อง  วันที่  หน่วยงาน 
4 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานรอบการประเมินครั้งที่ 1 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 หนังสือนำ , ประกาศรายชื่อ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
3 คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการนานมีบุ้คส์ 30 มกราคม 2562 บริษัทนานมีบุ้คส์
2 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน ระดับเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices การปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
1 รางวัลระดับเหรียญทองผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (good practice) ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 28 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ห้องเกียรติยศ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบ PTR::MODEL
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 ก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

วันที่  ตำแหน่ง  หน่วยงาน   
27 กันยายน 2545 สำเร็จการฝึกอบรมเป็นวิทยากรหลัก (Master Teacher) ในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครู ภายใต้โครงการ Intel Teach to the Future กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
2549-2557 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารการศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
22 สิงหาคม 2550 คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝัน สพม.8 จังหวัดกาญจนบุรี  
27 กุมภาพันธ์ 2551 รางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการเครือข่ายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
15 กันยายน 2551 คณะทำงานจัดทำหลักสูตรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดกาญจนบุรี สพท.กจ.1  
1 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการและวิทยากร การอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สพท.กจ.1  
27 สิงหาคม 2551 วิทยากรการประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยน (GPA) และฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. หัวข้อการจัดการผลกาเรียนผ่านอินเทอร์เน็ท สพท. กจ. 1  
3 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดกาญจนบุรี สพท.กจ.1  
1 กันยายน 2552 ได้รับรางวัลนวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ในการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกลยุทธ์ 2I-5E โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
2 มีนาคม 2552 คณะกรรมการ และวิทยากรด้านเทคโนโลยี ในการเข้าค่ายวิชาการในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดกาญจนบุรี สพท.กจ.1  
27-31 กรกฎาคม 2552 ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการเครือข่ายด้วยระบบปฏิบัติการ Linux การจัดเก็บ Log และการทำ Authentication server กระทรวงศึกษาธิการ  
16 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 สพท.กจ. 1  
14 พฤษภาคม 2553 นำเสนอผลงานการวิจัย เรื่อง สภาพการดำเนินงานและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  
27 เมษายน 2553 คณะกรรมการประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพท.กจ. 1  
 29 มีนาคม 2554 วิทยากรอบรมการประยุกต์ใช้ ไอซีที กับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดกาญจนบุรี   สพป.กจ.1  
1 เมษายน 2554 คณะกรรมการสนับสนุน กำกับ ติดตาม การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำปีงบประมาณ 2554 สพม.8  
22-23 สิงหาคม 2554 วิทยากรอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network (Wikispaces) สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนในฝัน จังหวัดกาญจนบุรี สพม.8  
21 พฤศจิกายน 2554 ผู้ฝึกทักษะการสร้าง webpage ประเภท CMS ให้นักเรียนได้รับรางวลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2554 สพม.8  
26 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคู่พัฒนาประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รร.กาญจนานุเคราะห์  
22-24 มีนาคม 2555 ผ่านการฝึกอบรมหลักสุตร การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network Security : Authentication and Centralize Log) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล  
17 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการจัดงานมหกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพฐ.  
16-18 สิงหาคม 2555 วิทยากรโครงการพัฒนาครูภาษาไทยเครือข่ายโรงเรียนในฝัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสอนภาษาไทย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
สิงหาคม 2555 คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปี 2555 สพม.8  
พฤศจิกายน 2555 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 สพม. 8  
20 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยากรบรรยายการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  
26 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ  
 พฤศจิกายน 2556  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงการคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"  สพม.8  
พฤศจิกายน 2557  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี   สศศ.,สพม.8  
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

     1. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลูกแก จังหวัดกาญจนบุรี

     2. จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

     3. ปริญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดพิษณุโลก(มหาวิทยาลัยนเรศวรในปัจจุบัน)

     4.  จบการศึกษาระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ กาญจนบุรี

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประวัติการรับราชการ

     1. เริ่มรับราชการครั้งแรกที่กรมพัฒนาที่ดิน บางเขน กรุงเทพมหานคร

     2. บรรจุเป็นข้าราชการครูครั้งแรก ตำแหน่งอาจารย์ 1 ในปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา จังหวัดพิษณุโลก

  • ปี พ.ศ. 2535 ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
  • ปี พ.ศ. 2549 ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคระห์ จังหวัดกาญจนบุรี

     3. ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

     4. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม 1 มิถุนายน 2558

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

     5. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 5 ตุลาคม 2559 - 11 ตุลาคม 2561

     6. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 11 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 ผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะเคียน

ชื่อ-สกุุล ชื่อรางวัล หน่วยงาน หมายเหตุ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รวมเฉลี่ย 3 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ อันดับที่ 26 ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 15 พฤษภาคม 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รวมเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 10 เมษายน 2561
เด็กหญิงอังคณา ชูกุล รางวัลระดับทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 14-15 พฤศจิกายน 2559
เด็กหญิงศรัลลักษณ์ วิบูลศักดิ์ รางวัลระดับทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 14-15 พฤศจิกายน 2559
เด็กหญิงอรวี ศรีภุมมา รางวัลระดับทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 14-15 พฤศจิกายน 2559
  รางวัลระดับเงิน การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 14-15 พฤศจิกายน 2559
  รางวัลระดับเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ป.4-ป.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 14-15 พฤศจิกายน 2559
  รางวัลระดับเงินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 14-15 พฤศจิกายน 2559
  รางวัลระดับเงินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 14-15 พฤศจิกายน 2559

 

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนวัดสุขวราราม

ลำดับที่  ชื่อ-สกุล  รางวัล  หน่วยงาน 
1 เด็กชายวรากรณ์ ศิวพรอนันต์ เหรียญทองและเงินรางวัล 100 บาท การประกวดหนังสือเล่มเล็ก เรื่องหนูน้อยมีสุข ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สพป.นฐ.1
2 เด็กหญิงชยุตรา ขุนเครือ เหรียญทองและเงินรางวัล 100 บาท การประกวดหนังสือเล่มเล็ก เรื่องหนูน้อยมีสุข ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สพป.นฐ.1
3 เด็กหญิงอณิชา คำหวาน เหรียญทองและเงินรางวัล 100 บาท การประกวดหนังสือเล่มเล็ก เรื่องหนูน้อยมีสุข ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สพป.นฐ.1
4 เด็กหญิงพณิตา บุญรอด

เหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก เรื่องนกน้อยมีน้ำใจ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

สพป.นฐ.1
5 เด็กหญิงดารารัตน์ ศิลป์ธรภรณ์ เหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก เรื่องนกน้อยมีน้ำใจ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สพป.นฐ.1
6 เด็กชายอภิวัฒน์ เหล่าบุตรดี เหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก เรื่องนกน้อยมีน้ำใจ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สพป.นฐ.1
7 เด็กชายอภิวัฒน์ เหล่าบุตรดี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้คะแนนร้อยละ 90.00 เป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง กลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง สพป. นฐ. 1
8 เด็กชายวรุณ โสภา รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สพป. นฐ. 1
9 เด็กหญิงสุพรรณสา คำจ่า รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สพป. นฐ. 1
10 เด็กหญิงชยุตรา ขุนเครือ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
สพป. นฐ. 1
11 เด็กหญิงเวณิกา อินกงลาด รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
สพป. นฐ. 1
0
0
0
s2sdefault

หมวดหมู่รอง

ผลงานที่เกิดกับโรงเรียน

ผลงานที่เกิดขึ้นกับครู

ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับตนเอง