ผลงานที่เกิดกับโรงเรียน - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:enet

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ผลงานที่เกิดกับโรงเรียน

ผลงานที่เกิดกับโรงเรียน

เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

รางวัล หน่วยงาน วันที่
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย 6A Battary Cycle
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
17 ก.ค. 2563
ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
กระทรวงศึกษาธิการ 
29 ก.ค. 2563 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 22 ก.ย. 2563
เข้าร่วมในการประกวดโครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมพิชิตโควิด - 19"
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
28 พ.ย. 2563 
โรงเรียนเราที่ได้รับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30 ก.ย. 2564
สมศ. ประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568)
สมศ.
21 ก.พ. 2565
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
28 มี.ค. 2565
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ผลงานที่เกิดกับโรงเรียนบ้านวังตะเคียน (คลิกที่ชื่อรางวัลเพื่อตรวจสอบ)

ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ หมายเหตุ  
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร 
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปี 2560 , หน้า 2 , หน้า 3
กระทรวงศึกษาธิการ 17 กรกฏาคม 2561 นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รวมเฉลี่ย 3 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ อันดับที่ 26 ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 15 พฤษภาคม 2561 นายวิทยาเกียรติ เงินดี  
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รวมเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 10 เมษายน 2561 นายวิทยาเกียรติ เงินดี  
รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 10 เมษายน 2561 นายวิทยาเกียรติ เงินดี  
ผ่านการประเมินรอบที่สอง "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 259-2561    
โรงเรียนดีประจำตำบล ประชารัฐ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์  ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับดีเยี่ยม "เหรียญทอง" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 27 กันยายน 2560 นายอภิชัย ทำมาน  
ต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 มิถุนายน 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์  
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระัดับสูงมาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  3 พฤศจิกายน 2559  นายอภิชัย ทำมาน  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทอง) การแข่งขันคอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1      
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทอง) การแข่งขันภาษาต่างประเทศ ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันวิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนแบบเดินตาม ช่วงชั้นที่ 1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ช่่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันศิลปะ วาดภาพระบายสี ช่่วงชั้นที่ 1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันศิลปะ วาดภาพระบายสี ช่่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันศิลปะ ประติมากรรม ช่่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันศิลปะ ขับร้องเพลงสากลหญิง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันสุขศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-book) ช่วงชั้นที่ 2  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเว็บเพจ web editor ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันภาษาต่างประเทศ เกมต่อคำศัพท์ (crossword) การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ผลงานที่เกิดกับโรงเรียนวัดสุขวราราม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (คลิกที่ชื่อรางวัลเพื่อตรวจสอบ)

ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ หมายเหตุ  
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พฤษภาคม 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์  
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำริสมเด็พพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2560-2562 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา      
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 1 มีนาคม 2559-1 มีนาคม 2562 นพ.นิภพ เจนสุทธิเวชกุล  
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ผลงานที่เกิดกับโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ (คลิกที่ชื่อรางวัลเพื่อตรวจสอบ)

ลำดับที่  เรื่อง  วันที่  หน่วยงาน 

23

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 16 กันยายน 2562 กระทรวงศึกษาธิการ

22

โรงเรียนดี มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยสังคม ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

2562 กระทรวงยุติธรรม

21

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO “KOMTECH ROBOT” 2019

28 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนยีบริหารธุรกิจกาญบุรี
 

20

โรงเรียนร่วมฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
โรงเรียนร่วมฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่1/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
19 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 16 มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมศํกยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นพี่เลี้ยง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 20 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17 สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 10 เมษายน 2562  
16 มีพัฒนาการสูงสุด (เท่ากับ/สูงกว่าร้อยละ 3) กลุ่มสาระภาษาไทย เป็นลำดับที่ 1  (62.25) จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
15 มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาเป็น ลำดับที่ 1 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
14 มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด (เท่ากับ/สูงกว่าร้อยละ 3) กลุ่มสาระภาษาไทย ลำดับที่ 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
13

สถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับจังหวัด โครงการยเวชนประกันภัย ประจำปี 2561

7 กันยายน 2561 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
12 

โรงเรียนดีไม่มีอบายมุขประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
0
0
0
s2sdefault