หน้าแรก - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:enet

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

หน้าแรก

เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คลิกที่เอกสารอ้างอิง เพื่อดูหลักฐานประกอบ

 ลำดับ วันที่  เรื่อง  เอกสารอ้างอิง  หมายเหตุ 
1 10 กุมภาพันธ์ 2563 อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 โล่รางวัล สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
2  11 มีนาคม 2563 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562  โล่รางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
23-25 พฤศจิกายน 2563  ผู้บริหารแกนนำ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสถานศึกษา ตามโครงการกิจกรรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว เกียรติบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
4 9 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารแกนนำภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
5 16 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
 6  20 กุมภาพันธ์ 2565  ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
7 5 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

ลำดับ วันที่ เรื่อง สถานที่ เอกสารอ้างอิง
1 18 มีนาคม 2564 วิทยากรอบรมการใช้งานระบบ smss สหวิทยาเขตแควน้อย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา หนังสือเชิญ
 2 7-8 เมษายน 2564  เข้าร่วมและนำเสนอผลการดำเนินการในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โหนด 3 จังหวัดกาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี และนครสวรรค์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TEACHER and SCHOOL QUALITY PROGRAM (TSQP02)  มาแคนน์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เกียรติบัตร
3 5 สิงหาคม 2564 การอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหาร วิทยฐานะ ว.10 (PA ) รอบที่ 2  ONLINE เกียรติบัตร
4 14 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม GOOGLE MEET  ONLINE เกียรติบัตร
5 7 ธันวาคม 2564 วิทยากรอบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยี OMO (Online merge Offline) ONLINE หนังสือเชิญ
6 7 ธันวาคม 2564 วิทยากรอบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยี OMO (Online merge Offline) ONLINE หนังสือเชิญ
7 9 ธันวาคม 2564 วิทยากร เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนโดยใช้เซลล์สุริยะ (Solar cell) โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา หนังสือเชิญ
8 17 มิถุนายน 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (coding in your area) โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เกียรติบัตร
9 6 กรกฎาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เขตสุจริต) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ หนังสือเชิญ , คำสั่ง
10 27 สิงหาคม 2565 การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพม.กจ. เกียรติบัตร
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
https://schema.org/Blog">
https://schema.org/BlogPosting">

เรื่อง

รายชื่อ

หน่วยงาน

 วันที่

คิดเลขเร็ว ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
เด็กชายภคภัทร์ ม่วงงาม ม.3/1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 20 ส.ค. 2564
ต่อสมการทางคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.ต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 เด็กชายจิรวัฒน์ ม.2/2 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 20 ส.ค. 2564 
โครงการ สื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น
นางสาวอารดา  ดวงตา 
นางสาวสุดารัตน์  อิ่มอาคม 
นักเรียนชั้น ม.5/1
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
20 ธ.ค. 2564
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
เด็กหญิงกรองกาญจน์  - 
ม.3/2
กสศ และ IRES
24 มิ.ย. 2565
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
เด็กหญิงนิติพร  -
ม.3/2
 กสศ และ IRES
 24 มิ.ย. 2565
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
เด็กหญิงสิริกาญจน์  นาคหลิม
ม.3/2
 กสศ และ IRES
 24 มิ.ย. 2565
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
 เด็กหญิงฐานิดา  สุวรรณ
ม.3/2
 กสศ และ IRES
 24 มิ.ย. 2565
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
เด็กชายแสนสุข  ผ่องใส
ม.3/3
 กสศ และ IRES
 24 มิ.ย. 2565
 
 
 
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รางวัล หน่วยงาน ชื่อ วันที่
เกียรติบัตรได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาดีศรีอำเภอไทรโยค เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2564 
อำเภอไทรโยค ร่วมกับ สมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 ม.ค. 2564
เกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด
คุรุสภา
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
17 ม.ค. 2564
เกียรติบัตร ผู้บริหารแกนนำเครือข่ายนิเทศการศึกษา ประจำปี 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 ส.ค. 2564
เกียรติบัตร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "10000 คุรุชนคนคุณธรรม" ประเภท ผู้บริหาร รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
21 ส.ต. 2564
ประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
27 ส.ค. 2564
เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงาน "ชุดนิทานชาดกเพื่อการเรียนการสอน" ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 11 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม)
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
10 ม.ค. 2565
เกียรติบัตรรางวัล "รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น" เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 ม.ค. 2565
การอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนไทย"
เดอะพิชซ่าคอมปะนี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
นายบุญเลิศ แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 กุมภาพันธ์ 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. "ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ"
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
นายบุญเลิศ แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 พฤษภาคม 2560
เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑๒ (ครูและผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
นายบุญเลิศ แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19-22 มีนาคม 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญเลิศ  แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
11 - 12 มิ.ย.2565

 

คิดเลขเร็ว ม.ต้น รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
นายยะนัย  เลิศธนโยธิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
20 ส.ค. 2564
ต่อสมการทางคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.ต้น เกียรติบัติเหรียญเงิน
นายยะนัย  เลิศธนโยธิน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 20 ส.ค. 2564
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2565
 ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี
16 ม.ค. 2565
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร
นักวิชาการ และครู
นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
19 พ.ค. 2564
Best Practice 65
ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
24 ม.ค. 2565 
ผู้นำการพัฒนารูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
นายบัณฑิต  บุญเพชร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
7 ส.ค. 2564
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
9 ก.ย. 2564
ตอบปัญหาคุณธรรมออนไลน์ โครงการ 108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา 
ศรัทธาคุณธรรม
นายพรเทพ  พันพุก
กรมการศาสนา ศูนย์ยุวพัฒน์
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
และสถานนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1 ต.ค. 2564
รางวัลเสามา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน
นายบัณฑิต  ดอกเข็ม
กระทรวงศึกษาธิการ
29 ก.ค. 2563
การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย
นางสาวกอบกุล  หลักคำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 ธ.ค. 2565
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์
พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา
20 พ.ค. 2565
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564
นางสาววิไลลักษณ์  บางแก้ว
กสศ และ IRES
24 มิ.ย. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นางสาวจันธ์จิลา สินวาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นายวีรวัฒน์  พนาสณฑ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นายพัฒนศักดิ์  เหลืองสะอาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นางสาวสิวินีย์  ประจำถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นางาสาวดารารัตน์  ไชยสาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นายบัณฑิต  ดอกเข็ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นางสมพิศ  สิทธิประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
0
0
0
s2sdefault