หน้าแรก

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

Notice: Undefined variable: image in /volume2/web/enet/plugins/content/social2s/social2s.php on line 1500

หน้าแรก

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเปิดเอกสารฉบับเต็ม

ลำดับ เรื่อง
1. หน้าปก

การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS (Education Network Operating Management System) กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน

2. บทคัดย่อ บทคัดย่อ  
3. กิตติกรรมประกาศ กิตติกรรมประกาศ  
3.1 สารบัญ สารบัญ  
4. บทที่ 1 บทนำ  
5. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
6. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย  
7. บทที่ 4 ผลการการวิเคราะห์ข้อมูล  
8. บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ  
9. เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง  
10. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
11. แบบประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS (Education Network Operating Management System) : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
12. แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยกรณีศึกษาการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS (Education Network Operating Management System) โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   
13. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษาEdNet-OMS (Education Network Operating Management System) :กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
14. แบบตรวจสอบรายการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 และ 2560  
15. คุณภาพเครื่องมือ ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS (Education Network Operating Management System) : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS (Education Network Operating Management System) : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน
17. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
18. หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการวิจัย 
19. หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย 
20. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
21. หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
22. ประวัติผู้วิจัย

 

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาที่เป็นผลที่ได้จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ฯของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หนังสือเชิญ

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

การประชุม เชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สนุกกับกิจกรรมรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ด้วยการสร้าง Info graphic" ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เอกสารประกอบการอบรม

ตัวอย่างผลงานของผู้เข้ารับการอบรม รายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี่

โรงเรียนบ้านเจ้าเณร นางสาวพลอยชมพู สุตตาเส็ง
   
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

การบรรยายการบริหารนวัตกรรม

ดาวน์โหลดทีเดียวทั้งหมดคลิกที่นี่

1. สไลด์นำเสนอเป็นเพาเวอร์พ๊อยท์ click 

2. วิดิโอแนะนำระบบ EdNet-OMS คลิก 

3. วิดิโอ Big Data คลิก 

4. วิดิโอไฮสปรีดอินเทอร์เน็ท จิ๋วแต่แจ๋ว ตอนที่ สอง click

5. ภาพบรรยากาศการบรรยาย click

0
0
0
s2sdefault