หน้าแรก

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

Notice: Undefined variable: image in /volume2/web/enet/plugins/content/social2s/social2s.php on line 1500

หน้าแรก

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ครั้งที่ วันที่ เวลา สถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2/2563 3 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ  
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ในสถานศึกษา โรงเรียนวัดชุกพี้ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

บรรยากาศ

คลิกที่นี่เปิดเอกสารประกอบการอบรม

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตรประกอบการอบรม

คลิกเพื่อชมผลงานผู้เข้ารับการอบรม

 

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยเทคโนโลยี OMO (Online Merge Offline)

เอกสารประกอบการอบรม

  1. โครงการ
  2. หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมกิจกรรมที่ 1
  3. หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมกิจกรรมที่ 2
  4. หนังสือตอบรับเข้าอบรมกิจกรรมที่ 1
  5. หนังสือตอบรับเข้าอบรมกิจกรรมที่ 2
  6. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม กิจกรรมที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2562
  7. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม กิจกรรมที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
  8. เกียรติบัตร กิจกรรมที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2562
  9. เกียรติบัตร กิจกรรมที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
  10. แบบประเมินการอบรม

 

 

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเปิดเอกสารฉบับเต็ม

ลำดับ เรื่อง
1. หน้าปก

การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS (Education Network Operating Management System) กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน

2. บทคัดย่อ บทคัดย่อ  
3. กิตติกรรมประกาศ กิตติกรรมประกาศ  
3.1 สารบัญ สารบัญ  
4. บทที่ 1 บทนำ  
5. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
6. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย  
7. บทที่ 4 ผลการการวิเคราะห์ข้อมูล  
8. บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ  
9. เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง  
10. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
11. แบบประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS (Education Network Operating Management System) : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
12. แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยกรณีศึกษาการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS (Education Network Operating Management System) โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   
13. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษาEdNet-OMS (Education Network Operating Management System) :กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
14. แบบตรวจสอบรายการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 และ 2560  
15. คุณภาพเครื่องมือ ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS (Education Network Operating Management System) : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS (Education Network Operating Management System) : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน
17. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
18. หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการวิจัย 
19. หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย 
20. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
21. หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
22. ประวัติผู้วิจัย

 

0
0
0
s2sdefault