การสำรวจสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2562  (รายละเอียด)