พิมพ์
หมวดหลัก: ความเคลื่อนไหว
หมวด: ข่าวกิจกรรมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ฮิต: 19

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนว Pisa

.be