พิมพ์
หมวดหลัก: ความเคลื่อนไหว
หมวด: ข่าวกิจกรรมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ฮิต: 29

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ จัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562

.be