การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ จัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562

.be