พิมพ์
หมวดหลัก: ความเคลื่อนไหว
หมวด: ข่าวกิจกรรมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ฮิต: 37

ประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 2019 สพป.กจ.1