ประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 2019 สพป.กจ.1