ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลโดยใช้เทคโนโลยี การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเทคโนโลยี ประเภทวีดิทัศน์

.be

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ จัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562

.be

ประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 2019 สพป.กจ.1

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนว Pisa

.be