ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษา  (รายละเอียด)

พรบ.สวัสดิการการศึกษาบุตร 2562 (รายละเอียด)
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค้างชำระของส่วนราชการ (รายละเอียด)
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย (รายละเอียด)
สรุปย่อการกรอกข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา(รายละเอียด)