ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 พบปะ"การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและขยายผล Boot Camp" ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Boot Camp)​ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Communicative Approach พัฒนาทักษะทางภาษาให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้เกิดความมั่นใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมากขึ้น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม 51 คนและวิทยากร 11 คนรวมทั้งหมด 51 คน ณ ห้องประชุม๑ สพป.กาญจนบุรี เขต1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก พรเนตร ศรีทอง รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน นำโดย นางช่อชะบา ชื่นบาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 หน้าศาลา 60 พรรษา และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลา 60 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต1 ร่วมปลูกต้นไม้โครงการ"พัฒนาเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว :สู่โรงเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน" เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายด้านอนุรีกษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ระดับโรงเรียนพร้อมทั้งขยายผลไปยังโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน กระตุ้นให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการปลูกฝัง ทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมในหมู่เยาวชน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เป็นหน่วยงานต้นแบบ สร้างและพัฒนาเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว สู่โรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืน และแสดงออก"จิตอาสาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว" ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน PLC ผ่านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(LESSON STUDY)​และกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลังด้วย Co-5 STEPs ภายใต้โครงการบูรณาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอดโด เพื่อให้เครือข่ายพัฒนาการศึกษากลอนโดมีความเข็มแข็งทางวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลต่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า โรงเรียนบ้านแหลมทอง โรงเรียนวัดยางเกาะ โรงเรียนวัดหนองบัว และโรงเรียนบ้านกลอนโด มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 53 คน ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

หมวดหมู่รอง

ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)