ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

 

 

วันที่ 5 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประธานการประชุม เรื่อง การสรรหาคัดเลือก " ครูดีในดวงใจ " ครั้งที่ 17 พ.ศ.2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 4 สพป.กจ.1

 

 

 

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และมีโอกาวได้พบกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประประเทศ ท่ามกลางการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม หลายประการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันย่อมได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ดังกล่าว จึงต้องมีการปรับตัวและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้รับการพัฒนาทั้งความรู้คุณลักษณะและทักษะสำคัณสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมอนาคตได้อย่างสงบสุข และสามารถแข่งขันได่ในระดับนานาชาติ การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการสร้างความเข้าใจในด้านนโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการสื่อสารนโยบาย การหารือข้อราชการ การติดตามการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ส่วนกลางจะได้รับฟังข้อมูลในพื้นที่ซึ่งสะท้อนผ่านเขตตรวจราชการ ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนจากภูมิภาคจึงเชื่อมั่นได้ว่าการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างแรงผลักดันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับบริบทในภูมิภาคประกอบสู่การพัฒนาในองค์รวมในภาพกระทรวงและต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป และสัมฤทธิ์ผล สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ เพื่อให้การยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพที่ดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นทรัพยากรมนูษย์ที่เสริมสร้างให้ประเทศไทยแข็งแกร่ง และเติบโตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างสวนงาม โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวรายงานในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,060 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 คน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 540 คน ผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 35 คน ผู้ชำนาญการพิเศษประจำเขตตรวจราชการ 20 คน คณะทำงาน 150 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สังเกตการณ์ 90 คน โดยมีนายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

             

          

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่1-6 เขตพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย ด้วยเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)​ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 6 โรงเรียนๆละ 6 ทุน รวม 36 ทุนๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 108,000บาท โดยมีนาย ดาบตำรวจ ดร.สั้นติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย รวมรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น๒ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2562 เพื่อติดตามงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน และกิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมไดมอนท์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองตากยา ประจำปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนในเขตบริการทั้งสิ้น 6 โรงเรียน โรงเรียนดิศกุล โรงเรียนหนองตะครอง โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น โรงเรียนหนองสองห้อง โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ และโรงเรียนโกรกตารอด ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านกีฬา-กรีฑา สร้างเสริมให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมิได้มุ่งที่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก นายสมเกียรติ์ วอนเพียน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ กาญจนบุรี เขต2 คณะกรรมการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ณ สนามโรงเรียนดิศกุล ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

หมวดหมู่รอง

ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)