องค์ประกอบรูปทรงพื้นฐาน

 

Homeองค์ประกอบศิลป์ประวัติศิลปะไทย

 

 

Home 
องค์ประกอบรูปทรงพื้นฐาน 
การจัดองค์ประกอบศิลป์ 
แบบทดสอบองค์ประกอบศิลป์ 

 

  องค์ประกอบของรูปทรงพื้นฐานแบ่งได้  8  อย่างคือ  
         1.  จุด  (point , dot)
         2.  เส้น  (line)
         3.  ทิศทาง  (direction)
         4.  รูปร่างและรูปทรง  (shape-from)
         5.  ขนาดสัดส่วน  (size-proportion)
         6.  ลักษณะผิว  (textuer)
         7.  น้ำหนักสีอ่อน  (value  of  colour)
         8.  สี  (colour)

  1.  จุด  (point , dot)
        เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของภาพทุกประเภท  ถ้าจะนำจุดมาเรียงต่อกัน  ก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้น  จุดมีความสำคัญมากที่จะแสดงให้เห็นว่าภาพต่าง ๆ  จะชัดเจนหรือไม่  ขึ้นอยู่กับที่จะมีจุดเล็กแตกต่างกันไป

  2.  เส้น  (line)
        เป็นส่วนประกอบที่ใช้สร้างรูปทรงต่าง ๆ  ทำให้สามารถรับรู้เรื่องรูปร่าง  ขนาดความอ่อนไหว  ฯลฯ  เส้นแสดงความรู้สึก
  แตกต่างดังนี้
        1.  เส้นตั้งฉากหรือเส้นดิ่ง  แสดงความคงทนถาวร  ความสง่างาม
        2.  เส้นนอนหรือเส้นราบ  แสดงถึง  พิภพ  ความเหนื่อยหน่าย  การพักผ่อน  พื้นน้ำ
        3.  เส้นเฉียงหรือเส้นทะแยง  แสดงถึง  อันตราย  ความไม่มั่นคง  ไม่แข็งแรง
        4.  เส้นโค้ง  แสดงถึง  ความนุ่มนวล
        5.  เส้นหยัก  แสดงถึง  ความสับสนขรุขระ  เคลื่อนไหวไม่เป็นระเบียบ

  3.  ทิศทาง  (direction)
        เป็นความรู้สึกที่เกิดจากเส้นหรือองค์ประกอบอื่น ๆ  แสดงให้เห็นถึงจุดหมาย  แนวทาง  อาจทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว  แผ่ขยาย  ความกว้าง  ฯลฯ

  4.  รูปร่างและรูปทรง  (shape-from)
        -  รูปร่าง  เกิดจากการนำเส้นมาประกบกัน  เป็นลักษณะ  2  มิติคือ  มีความกว้างกับความยาว
        -  รูปทรง  เกิดจากการประกอบกันของเส้น  เป็นลักษณะที่มองเห็น  3  มิติ  คือ ความกว้าง  ความยาว  ความลึกหรือหนา

  5.  ขนาดสัดส่วน  (size-proportion)
        ขนาด  หมายถึง  ลักษณะใหญ่  เล็ก  กว้าง  ยาว  ที่เรารับรู้ได้
        สัดส่วน  หมายถึง  การเปรียบเทียบวัสดุสิ่งของที่มีขนาดแตกต่างกัน
        เป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ที่สวยงามของระยะขนาดของรุปร่าง  รูปทรงต่าง ๆ  ที่ใช้ในการจัดภาพ  และออกแบบ
  ให้มีความสัมพันธ์กับงานที่ใช้สอย  

  6.  ลักษณะผิว  (textuer)
        เป็นคุณสมบัตินอกสุดของวัสดุต่าง ๆ  ที่เราสัมผัสได้ด้วยตา  การจับต้อง  และความรู้สึกต่าง ๆ  

  7.  น้ำหนักสีอ่อน  (value  of  colour)
        น้ำหนัก  หมายถึง  ความเข้มของสีต่าง ๆ  ที่เราได้สัมผัสด้วยตา  รับรู้เมื่อเทียบกับสีดำและขาว  น้ำหนักความอ่อนแก่เมื่อจัดได้อย่างพอเหมาะ  มีความกลมกลืนจะทำให้เกิดความสวยงาม

  8.  สี  (colour)
        คือ  สภาพคลื่นแสงที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยตา  ซึ่งเปลี่ยนไปตามความเข้มของแสง  สี  มีความสำคัญในการจัดองค์
  ประกอบศิลปะ  และการออกแบบมาก

จัดทำโดย   ครู  วินัย  ไทยศิลป์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา
copyright(c)2006.  Mr.winai thaisilp  All rigth reserved.