เว็บมาสเตอร์

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

การประชุม

คลิกที่เอกสารอ้างอิง เพื่อเปิดเอกสารประกอบ

ลำดับ วันที่ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารอ้างอิง
1 11-12 ธันวาคม 2561 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือที่ ศธ 04017/3748
2  15 มีนาคม 2562  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมโรงเรียนท่ำม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  หนังสือที่ ศธ 04238/ว1014
3 30 กรกฎาคม 2562 การประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนวิสุทธรังษี
หนังสือที่ ศธ 04238.40/ว5
4 2 สิงหาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อ.ท่าม่วง) ศป.ปส.อ.ท่าม่วง
หนังสือที่ กจ 0218(ศป.ปส.อ.๗/ว2562
5 13 สิงหาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
หนังสือที่ ศธ0417/ ว2590
6 15 สิงหาคม 2562 การประชุมปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดกาญจนบุรี่
หนังสือที่ ศธ 0258/1906
7 19 สิงหาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำ(ร่าง)รูปแบบ/แนวทาง การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นจังหวัดกาญจนบุรี เข้าสู่ระบบการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการ Focus Group โรงเรียนวิสุทธรังษี
หนังสือที่ ศธ 04238.40/ว5