ผลงานทีเกิดกับตนเอง (คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเปิดเอกสารแนบ) - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:enet

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ผู้บริหารดีเด่น2562

ลำดับที่  เรื่อง  วันที่  หน่วยงาน 
9 ผ่านการอบรมคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ และพื้นที่พิเศษสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอก หนังสือนำและประกาศรายชื่อ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
8 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานรอบการประเมินครั้งที่ 1 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 หนังสือนำ , ประกาศรายชื่อ 17 เมษายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
7 อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 10 กุมภาพันธ์ 2563 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
6 Certificate of Appreciation   AWD Scholarship Program
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 16 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
4 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานรอบการประเมินครั้งที่ 1 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 หนังสือนำ , ประกาศรายชื่อ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
3 คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการนานมีบุ้คส์ 30 มกราคม 2562 บริษัทนานมีบุ้คส์
2 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน ระดับเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices การปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
1 รางวัลระดับเหรียญทองผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (good practice) ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 28 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault