คำสั่ง - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:enet

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

คำสั่ง

คลิกที่เอกสารอ้างอิง เพื่อเปิดเอกสารประกอบ

ลำดับ วันที่ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารอ้างอิง
1 11 ตุลาคม 2559 หนังสือส่งตัวจากโรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต 1 มาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 สพป.นครปฐม เขต 1 หนังสือส่งตัว
1 23 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการดำเนินงานในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในส่วนของการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง หน้า 1 , คำสั่ง หน้า 2
2 28 มิถุนายน 2560 จัดทำ vtr ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยในส่วนของการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง
3 7 กรกฎาคม 2560  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง หน้า 1คำสั่ง หน้า 2
4 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบ EdNet-OMS สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง หน้า 1 , คำสั่ง หน้า 2
5 15 ธันวาคม 2560 คณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง
6 8 มกราคม 2561
คณะกรรมการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสํารสนเทศแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษํา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง

7
12 มกราคม 2561
คณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมําณ 2561
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง
8 22 มกราคม 2561
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง หน้า 1 , คำสั่ง หน้า 2
9 2 กุมภาพันธ์ 2561
คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง หน้า 1 , คำสั่ง หน้า 2
10 20 มีนาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำสื่อ VTR (Video Tape Recorder) ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ (Career Courseware) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง
11 1 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน Computing and Literacy สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง หน้า 1 , คำสั่ง หน้า 2
12 17 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง
13 8 สิงหาคม 2561 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คำสั่ง