เว็บมาสเตอร์

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

คำสั่ง

คลิกที่เอกสารอ้างอิง เพื่อเปิดเอกสารประกอบ

ลำดับ วันที่ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารอ้างอิง
 1 17 ตุลาคม 2556  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ คำสั่งที่ สป 871/2556
2 11 ตุลาคม 2559 หนังสือส่งตัวจากโรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต 1 มาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 สพป.นครปฐม เขต 1 หนังสือส่งตัว
3 23 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการดำเนินงานในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในส่วนของการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง หน้า 1 , คำสั่ง หน้า 2
4 28 มิถุนายน 2560 จัดทำ vtr ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยในส่วนของการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง
5 7 กรกฎาคม 2560  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง หน้า 1คำสั่ง หน้า 2
6 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบ EdNet-OMS สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง หน้า 1 , คำสั่ง หน้า 2
7 15 ธันวาคม 2560 คณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง
8 8 มกราคม 2561
คณะกรรมการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสํารสนเทศแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษํา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง
9 12 มกราคม 2561
คณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมําณ 2561
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง
10 22 มกราคม 2561
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง หน้า 1 , คำสั่ง หน้า 2
11 2 กุมภาพันธ์ 2561
คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง หน้า 1 , คำสั่ง หน้า 2
12 20 มีนาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำสื่อ VTR (Video Tape Recorder) ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ (Career Courseware) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง
13 1 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน Computing and Literacy สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง หน้า 1 , คำสั่ง หน้า 2
14 17 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คำสั่ง
15 8 สิงหาคม 2561 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คำสั่ง
16 13 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงานชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ที่ 2292/2561
17 30 พฤศจิกายน 2561   แต่งตัังที่ปรึกษากลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ที่ 435/2561
18 11 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" โดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ที่ 0053/2562

คำสั่ง หน้า 1 , คำสั่ง หน้า 2