การเป็นวิทยากรการเข้ารับการอบรมสัมมนาตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:enet

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

ลำดับ วันที่ เรื่อง สถานที่ เอกสารอ้างอิง
1 18 มีนาคม 2564 วิทยากรอบรมการใช้งานระบบ smss สหวิทยาเขตแควน้อย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา หนังสือเชิญ
 2 7-8 เมษายน 2564  เข้าร่วมและนำเสนอผลการดำเนินการในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โหนด 3 จังหวัดกาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี และนครสวรรค์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TEACHER and SCHOOL QUALITY PROGRAM (TSQP02)  มาแคนน์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เกียรติบัตร
3 5 สิงหาคม 2564 การอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหาร วิทยฐานะ ว.10 (PA ) รอบที่ 2  ONLINE เกียรติบัตร
4 14 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม GOOGLE MEET  ONLINE เกียรติบัตร
5 7 ธันวาคม 2564 วิทยากรอบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยี OMO (Online merge Offline) ONLINE หนังสือเชิญ
6 7 ธันวาคม 2564 วิทยากรอบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยี OMO (Online merge Offline) ONLINE หนังสือเชิญ
7 9 ธันวาคม 2564 วิทยากร เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนโดยใช้เซลล์สุริยะ (Solar cell) โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา หนังสือเชิญ
8 17 มิถุนายน 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (coding in your area) โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เกียรติบัตร
9 6 กรกฎาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เขตสุจริต) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ หนังสือเชิญ , คำสั่ง
10 27 สิงหาคม 2565 การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพม.กจ. เกียรติบัตร

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault