เว็บมาสเตอร์

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

การเป็นวิทยากร การเข้ารับการอบรมพัฒนา

คลิกที่เอกสารอ้างอิง เพื่อเปิดเอกสารประกอบ

ลำดับ วันที่ เรื่อง สถานที่ เอกสารอ้างอิง
1 11 กุมภาพันธ์ 2560 การอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนไทย" โรงแรมไมด้า ทราวรวดี แกรนด์ นครปฐม

วุฒิบัตร

2 5 พฤษภาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. "ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ" สพป.กาญจนบุรี เขต 1

วุฒิบัตร

5 มกราคม 2561 ผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการพิจารณาเช่าอินเทอร์เน็ทความเร็วสูง ของเขตพื้นที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

หนังสือราชการ

4 19-22 มีนาคม 2561 เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑๒ (ครูและผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 1. หนังสือส่งตัว

2.วุฒิบัตร

5 5 เมษายน 2561 เป็นวิทยากรในการอบรม ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS กลุ่มเครือข่ายศรีสวัสดิ์ 2 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ หนังสือเชิญวิทยากร
6 9-10 กรกฏาคม 2561 ประชุมสัมมนาเรื่องการจัดทำข้อเสนอ ในการแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม หนังสือเชิญ
7 20 กรกฎาคม 2561 การประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โรงแรมพิลูส กาญจนบุรี หนังสือเชิญ
8 5 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 หนังสือราชการ
9 15 สิงหาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.กาญจนบุรี เขต 1

1.หนังสือราชการ

2.วุฒิบัตรโรงเรียนคุณธรรม

  9 กันยายน 2561 การอบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ :School Management Support System ++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS : School Management Support System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกียรติบัตร

10 19 เมษายน 2562 เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"   ณ  โรงแรมพีลูส  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หนังสือราชการ
11  2 พฤษภาคม 2562  เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0  มหาวิทยาลัยสุธขทัยธรรมาธิราช หนังสือราชการ
12 23 มิถุนายน 2562 แนวทางการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต บ้านปลาทับทิม        รีสอร์ท ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม หนังสือราชการ
 13 6 สิงหาคม 2562 การอบรมโครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสำรอง หนังสือที่ กจ. 53801/262
14 6-7 สิงหาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี หนังสือที่ อว 0632.3/ว 0101
15 27 กรกฏาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนเทพมงคลรังษี หนังสือที่ ศธ 04238/3108
 16    การประชุมชี้แจงรับนโยบายการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามการนำจุดเน้น นโยบายสู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวิสุทธรังษี หนังสือที่ ศธ 04238/ว2795
17

22-23 มิถุนายน 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติกำรชี้แจงพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้กับโรงเรียนนำร่อง โรงแรมรำชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุร หนังสือที่ศธ 04017/ว 1903
18

18-19 มิถุนายน 2562

การประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในฯ และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 หนังสือที่ศธ 04238/2445
19

13 มิถุนายน 25622

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร หนังสือที่ ส.บ.ม.กจ. ว015/2562
20

16 เมษายน 2562

การประชุมการใช้งาน Video Conference ภายในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๘ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๘ หนังสือที่ ศธ 04238/ว1700
21  19 เมษายน 2562  การอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   หนังสือที่ ศธ 04238/1441
22 20 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร หนังสือที่.บ.ม.กจ. ว007/2562
23 6 มีนาคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ- สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

หนังสือที่ ส.บ.ม.กจ. ว006/2562

24 20 มีนาคม 2562 ขอเชิญผู้บริหารและครูเข้าร่วมการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานโครงการ U-school mentoring คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หนังสือ ที่ศธ 0553.3/ว.095

25 7 – 10 พฤษภาคม 2562 การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 (ครั้งที่ 48) ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

หนังสือที่ ศธ 04238 / ๑๐๐๘

26 19 กรกฎาคม 2562 การอบรมสะเต็มศึกษากับพื้นฐานหุ่นยนต์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศนียบัตร

 

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ในสถานศึกษา โรงเรียนวัดชุกพี้ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

บรรยากาศ

คลิกที่นี่เปิดเอกสารประกอบการอบรม

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตรประกอบการอบรม

คลิกเพื่อชมผลงานผู้เข้ารับการอบรม

 

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยเทคโนโลยี OMO (Online Merge Offline)

เอกสารประกอบการอบรม

  1. โครงการ
  2. หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมกิจกรรมที่ 1
  3. หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมกิจกรรมที่ 2
  4. หนังสือตอบรับเข้าอบรมกิจกรรมที่ 1
  5. หนังสือตอบรับเข้าอบรมกิจกรรมที่ 2
  6. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม กิจกรรมที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2562
  7. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม กิจกรรมที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
  8. เกียรติบัตร กิจกรรมที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2562
  9. เกียรติบัตร กิจกรรมที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
  10. แบบประเมินการอบรม

 

 

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาที่เป็นผลที่ได้จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ฯของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หนังสือเชิญ

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

การประชุม เชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สนุกกับกิจกรรมรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ด้วยการสร้าง Info graphic" ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เอกสารประกอบการอบรม

ตัวอย่างผลงานของผู้เข้ารับการอบรม รายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี่

โรงเรียนบ้านเจ้าเณร นางสาวพลอยชมพู สุตตาเส็ง
   
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

การบรรยายการบริหารนวัตกรรม

ดาวน์โหลดทีเดียวทั้งหมดคลิกที่นี่

1. สไลด์นำเสนอเป็นเพาเวอร์พ๊อยท์ click 

2. วิดิโอแนะนำระบบ EdNet-OMS คลิก 

3. วิดิโอ Big Data คลิก 

4. วิดิโอไฮสปรีดอินเทอร์เน็ท จิ๋วแต่แจ๋ว ตอนที่ สอง click

5. ภาพบรรยากาศการบรรยาย click

0
0
0
s2sdefault