การเป็นวิทยากร การเข้ารับการอบรมพัฒนา - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:enet

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

การเป็นวิทยากร การเข้ารับการอบรมพัฒนา

คลิกที่เอกสารอ้างอิง เพื่อเปิดเอกสารประกอบ

ลำดับ วันที่ เรื่อง สถานที่ เอกสารอ้างอิง
1 11 กุมภาพันธ์ 2560 การอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนไทย" โรงแรมไมด้า ทราวรวดี แกรนด์ นครปฐม

วุฒิบัตร

2 5 พฤษภาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. "ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ" สพป.กาญจนบุรี เขต 1

วุฒิบัตร

5 มกราคม 2561 ผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการพิจารณาเช่าอินเทอร์เน็ทความเร็วสูง ของเขตพื้นที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

หนังสือราชการ

4 19-22 มีนาคม 2561 เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑๒ (ครูและผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 1. หนังสือส่งตัว

2.วุฒิบัตร

5 5 เมษายน 2561 เป็นวิทยากรในการอบรม ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS กลุ่มเครือข่ายศรีสวัสดิ์ 2 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ หนังสือเชิญวิทยากร
6 9-10 กรกฏาคม 2561 ประชุมสัมมนาเรื่องการจัดทำข้อเสนอ ในการแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม หนังสือเชิญ
7 20 กรกฎาคม 2561 การประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โรงแรมพิลูส กาญจนบุรี หนังสือเชิญ
8 5 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 หนังสือราชการ
9 15 สิงหาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 หนังสือราชการ
         
เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

ลำดับ วันที่ เรื่อง สถานที่ เอกสารอ้างอิง
1 18 มีนาคม 2564 วิทยากรอบรมการใช้งานระบบ smss สหวิทยาเขตแควน้อย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา หนังสือเชิญ
 2 7-8 เมษายน 2564  เข้าร่วมและนำเสนอผลการดำเนินการในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โหนด 3 จังหวัดกาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี และนครสวรรค์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TEACHER and SCHOOL QUALITY PROGRAM (TSQP02)  มาแคนน์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เกียรติบัตร
3 5 สิงหาคม 2564 การอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหาร วิทยฐานะ ว.10 (PA ) รอบที่ 2  ONLINE เกียรติบัตร
4 14 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม GOOGLE MEET  ONLINE เกียรติบัตร
5 7 ธันวาคม 2564 วิทยากรอบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยี OMO (Online merge Offline) ONLINE หนังสือเชิญ
6 7 ธันวาคม 2564 วิทยากรอบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยี OMO (Online merge Offline) ONLINE หนังสือเชิญ
7 9 ธันวาคม 2564 วิทยากร เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนโดยใช้เซลล์สุริยะ (Solar cell) โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา หนังสือเชิญ
8 17 มิถุนายน 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (coding in your area) โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เกียรติบัตร
9 6 กรกฎาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เขตสุจริต) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ หนังสือเชิญ , คำสั่ง
10 27 สิงหาคม 2565 การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพม.กจ. เกียรติบัตร
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เล็กโล่ง และคณะ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำคณะจำนวน 55 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ด้านการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงาน "ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย EdNet-OMS" โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ขอขอบคุณศน.วินัย ธรรมเกื้อกูล และศน. พรรณรัตน์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติร่วมต้อนรับ

อบต.นตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงาน

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 มิถุนายน 2561 ผอ.ลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อ.ชัยยุทธ  ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ เข้าศึกษาระบบ EdNet-OMS พร้อมแลกเปลี่ยนโฟกัสกรุ๊ปในเรื่องของระบบ SMSS โดยมีนางวิลาวัลย์ ทองแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวถนอมศรี อัมพร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นผู้นำชม ณ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault