ผลงานทีเกิดกับรองผู้อำนวยการและครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:enet

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

Could not instantiate mail function.
เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

รางวัล หน่วยงาน ชื่อ วันที่
เกียรติบัตรได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาดีศรีอำเภอไทรโยค เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2564 
อำเภอไทรโยค ร่วมกับ สมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 ม.ค. 2564
เกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด
คุรุสภา
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
17 ม.ค. 2564
เกียรติบัตร ผู้บริหารแกนนำเครือข่ายนิเทศการศึกษา ประจำปี 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 ส.ค. 2564
เกียรติบัตร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "10000 คุรุชนคนคุณธรรม" ประเภท ผู้บริหาร รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
21 ส.ต. 2564
ประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
27 ส.ค. 2564
เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงาน "ชุดนิทานชาดกเพื่อการเรียนการสอน" ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 11 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม)
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
10 ม.ค. 2565
เกียรติบัตรรางวัล "รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น" เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 ม.ค. 2565
การอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนไทย"
เดอะพิชซ่าคอมปะนี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
นายบุญเลิศ แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 กุมภาพันธ์ 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. "ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ"
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
นายบุญเลิศ แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 พฤษภาคม 2560
เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑๒ (ครูและผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
นายบุญเลิศ แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19-22 มีนาคม 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญเลิศ  แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
11 - 12 มิ.ย.2565

 

คิดเลขเร็ว ม.ต้น รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
นายยะนัย  เลิศธนโยธิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
20 ส.ค. 2564
ต่อสมการทางคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.ต้น เกียรติบัติเหรียญเงิน
นายยะนัย  เลิศธนโยธิน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 20 ส.ค. 2564
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2565
 ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี
16 ม.ค. 2565
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร
นักวิชาการ และครู
นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
19 พ.ค. 2564
Best Practice 65
ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
24 ม.ค. 2565 
ผู้นำการพัฒนารูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
นายบัณฑิต  บุญเพชร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
7 ส.ค. 2564
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
9 ก.ย. 2564
ตอบปัญหาคุณธรรมออนไลน์ โครงการ 108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา 
ศรัทธาคุณธรรม
นายพรเทพ  พันพุก
กรมการศาสนา ศูนย์ยุวพัฒน์
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
และสถานนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1 ต.ค. 2564
รางวัลเสามา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน
นายบัณฑิต  ดอกเข็ม
กระทรวงศึกษาธิการ
29 ก.ค. 2563
การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย
นางสาวกอบกุล  หลักคำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 ธ.ค. 2565
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์
พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา
20 พ.ค. 2565
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564
นางสาววิไลลักษณ์  บางแก้ว
กสศ และ IRES
24 มิ.ย. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นางสาวจันธ์จิลา สินวาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นายวีรวัฒน์  พนาสณฑ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นายพัฒนศักดิ์  เหลืองสะอาด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นางสาวสิวินีย์  ประจำถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นางาสาวดารารัตน์  ไชยสาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นายบัณฑิต  ดอกเข็ม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (Active Learning)
นางสมพิศ  สิทธิประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 - 12 มิ.ย.2565

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault