สมศ. - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:enet

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

สมศ.

เกี่ยวกับการประเมินภายนอก การอบรม การเป็นผู้ประเมินภายนอก

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

คลิกที่ในส่วนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเปิดเอกสารฉบับเต็ม

00 ประกาศแจ้งผู้ประเมินภายนอก
01 ประกาศ สมศ. ที่ 308-2563
 
ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ แหล่งข้อมูลอ้างอิง
1 การลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีงบ 64 (Responses) : Form Responses 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQMpdl8Nfb_GU0SoFu0wuU6wQtjL-WZyZZVPE1uK24KGaZmhyU104FmK0Cztl98HSo84GRO_e95yooG/pubhtml?gid=1301910004&single=true
2 ศึกษาหลักสูตร แนวคิดของการประเมิน  
3 ชุดวิชา 101 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน การประเมินภายนอกของ สมศ.
4 ชุดวิชา 102 การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้เงื่อนไข COVID-19  
5 ชุดวิชา 103 มาตรฐานของต้นสังกัด_เกณฑ์ประเมิน และการตัดสินผลของสมศ_ผปม.เดิม
6 ชุดวิชา 104 วิธีการประเมินSAR (ปรับ 1 มค.64)
7 ชุดวิชา 105 วิธีการประเมินผลการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
8 ภาคผนวก กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  104-1 ภาคผนวก1 เอกสารประกอบการประเมิน SAR ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  CO-01-0-กรณีศึกษา SAR ศพด. สังกัด กทม. (12ตค63)  
  CO-01-1 กรณีศึกษา SAR ศพด. สังกัดอปท. 6 มค. 64
  ภาคผนวก กรณีศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  104-2 ภาคผนวก 2 ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน (1มค.64)  
  104-7 ภาคผนวก 7 ตัวอย่างการเขียน CO-02 ถึง 05 พื้นฐาน 1 มค. 64
  CO-01-2 กรณีศึกษา SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 มค. 64
  ภาคผนวก กรณีศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
  104-3 ภาคผนวก 3 วัตถุประสงค์พิเศษ 1 มค. 64  
  CO-01-3-1 กรณีศึกษา SAR โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 6 มค. 64
  CO-01-3-2 กรณีศึกษา SAR โรงเรียนกีฬา 6 มค. 64 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสตูล
  CO-01-3-3 กรณีศึกษา SAR วิทยาลัยนาฎศิลป 6 มค. 64 วิทยาลัยนาฏศิลป์กนกรัตน์
  CO-01-3-4 กรณีศึกษา SAR โรงเรียนเฉพาะความพิการ 6 มค 64 โรงเรียนโสตญาณ๊
  CO-01-3-5 กรณีศึกษา SAR โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 6 มค. 64 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 77
  CO-01-3-6 กรณีศึกษา SAR โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 6 มค. 64 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแล้ง
  CO-01-3-8 กรณีศึกษา SAR โรงเรียนพระปริยัติธรรม 6 มค. 64 โรงเรียนหมื่นปัญญาราชวิทยาลัย
  CO-01-3-9 กรณีศึกษา SAR ศูนย์การศึกษาพิเศษ 6 มค. 64
  ภาคผนวก กรณีศึกษาการอาชีวศึกษา
  104-4 ภาคผนวก 4 อาชีวศึกษา 1 มค. 64 .doc , 104-4ภาคผนวก4อาชีวศึกษา1มค64.pdf
  CO-01-4 กรณีศึกษา SAR ด้านการอาชีวศึกษา 6 มค. 64
  ภาคผนวก กรณีศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  104-5 ภาคผนวก 5 กศน. 1 มค. 64.docx , 104-5 ภาคผนวก 5 กศน. 1 มค. 64.pdf
  CO-01-5 กรณีศึกษา SAR กศน. 6 มค. 64.pdf
9 แบบยืนยันการศึกษาด้วยตนเอง  แบบยืนยันการศึกษาด้วยตนเองสำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563
10 ลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live (ผู้ประเมินเดิม) (Responses)
  ลงทเเบียนเข้าร่วมอบรมเฟซบุ้คไลท์
11 ลิงก์ลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมออนไลน์ Facebook Live ผู้ประเมินภายนอก สมศ. (ผู้ประเมินเดิม)
0
0
0
s2sdefault