เนื้อหาตามหมวดหมู่

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

เนื้อหาตามหมวดหมู่

Android-กลุ่มสาระการเรียนรู้-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

/Edutainment/ม.3เทอม1/ไฟล์งาน (Compiled)/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/Android     สื่อAndroidภาษาไทยม.2เทอม2

/Edutainment/ม.3เทอม1/ไฟล์งาน (Compiled)/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/Android     สื่อAndroidภาษาอังกฤษเทอม2ม.2

/Edutainment/ม.3เทอม1/ไฟล์งาน (Compiled)/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/Android     Androidสื่อคณิตศาสตร์ม.2เทอม2

/Edutainment/ม.3เทอม1/ไฟล์งาน (Compiled)/กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/Android     สื่อAndroidม.2เทอม2วิทยาศาสตร์

/Edutainment/ม.3เทอม1/ไฟล์งาน (Compiled)/กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม/Android     สื่อAndroidม.2เทอม2วิชาสังคมศึกษา