เนื้อหาตามหมวดหมู่

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

เนื้อหาตามหมวดหมู่

Android-กลุ่มสาระการเรียนรู้-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สื่อAndroidภาษาไทยเทอม1ม.2     สื่อAndroidภาษาไทยม.2เทอม2

สื่อAndroidภาษาอังกฤษเทอม1ม.2     สื่อAndroidภาษาอังกฤษเทอม2ม.2

Androidสื่อคณิตศาสตร์ม.2เทอม1     Androidสื่อคณิตศาสตร์ม.2เทอม2

Androidสื่อวิทยาศาสตร์ม.2เทอม1     สื่อAndroidม.2เทอม2วิทยาศาสตร์

Androidสื่อสังคมศึกษาม.2เทอม1     สื่อAndroidม.2เทอม2วิชาสังคมศึกษา