ผลงานวิจัย - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:enet

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS (Education Network Operating Management System)

เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเปิดเอกสารฉบับเต็ม

ลำดับ เรื่อง ลำดับ เรื่อง
1 หน้าปกรายงานโครงการ  10 บทที่ 3 วิธีดำเนินการประเมินโครงการ
2 บทคัดย่อ  11 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3 กิตติกรรมประกาศ  12 บทที่ 5 สรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
4 สารบัญ  13 บรรณานุกรม
5 สารบัญตาราง  14 ภาคผนวก
6 สารบัญแผนภูมิ  15 รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
7 สารบัญภาพ  16 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
8 บทที่ 1 บทนำ  17 หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
9 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  18  หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงาน
     19  ประวัติผู้ประเมินโครงการ

 

0
0
0
s2sdefault