Directory Listing of /dltv/ป.3/ภาษาไทย/content/

ใบกิจกรรม_กระต่ายเข้าโพรง_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน14.pdfใบกิจกรรม_กระต... 198 Kb 29/03/17 - 09:28:23
ใบกิจกรรม_การใช้พจนานุกรม ตอนที่ 1_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน09.pdfใบกิจกรรม_การใ... 1584 Kb 29/03/17 - 09:23:41
ใบกิจกรรม_การใช้พจนานุกรม ตอนที่ 2_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน10.pdfใบกิจกรรม_การใ... 6033 Kb 29/03/17 - 09:24:29
ใบกิจกรรม_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน01.pdfใบกิจกรรม_ครูบ... 72 Kb 29/03/17 - 08:25:49
ใบกิจกรรม_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน02.pdfใบกิจกรรม_ครูบ... 154 Kb 29/03/17 - 08:26:10
ใบกิจกรรม_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน03.pdfใบกิจกรรม_ครูบ... 79 Kb 29/03/17 - 08:26:27
ใบกิจกรรม_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน04.pdfใบกิจกรรม_ครูบ... 67 Kb 29/03/17 - 08:27:04
ใบกิจกรรม_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน7.pdfใบกิจกรรม_ครูส... 259 Kb 29/03/17 - 09:19:56
ใบกิจกรรม_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน8 (1).pdfใบกิจกรรม_ครูส... 299 Kb 29/03/17 - 09:22:36
ใบกิจกรรม_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน8 (2).pdfใบกิจกรรม_ครูส... 299 Kb 29/03/17 - 09:23:08
ใบกิจกรรม_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน8.pdfใบกิจกรรม_ครูส... 299 Kb 29/03/17 - 09:21:44
ใบกิจกรรม_จิ๊กซอต่อคำ_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน22.pdfใบกิจกรรม_จิ๊ก... 527 Kb 29/03/17 - 09:48:57
ใบกิจกรรม_นิทานและองค์ประกอบของนิทาน งานกลุ่ม_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน26 (1).pdfใบกิจกรรม_นิทา... 158 Kb 29/03/17 - 09:52:18
ใบกิจกรรม_นิทานและองค์ประกอบของนิทาน งานกลุ่ม_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน26.pdfใบกิจกรรม_นิทา... 158 Kb 29/03/17 - 09:52:17
ใบกิจกรรม_นิทานและองค์ประกอบของนิทาน งานเดี่ยว_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน26.pdfใบกิจกรรม_นิทา... 162 Kb 29/03/17 - 09:52:29
ใบกิจกรรม_บัตรงานกิจกรรมกลุ่ม_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน14.pdfใบกิจกรรม_บัตร... 108 Kb 29/03/17 - 09:28:29
ใบกิจกรรม_ระบุข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่าน ตอนที่ 1 นิทานพื้นบ้าน_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน17.pdfใบกิจกรรม_ระบุ... 363 Kb 29/03/17 - 09:29:23
ใบกิจกรรม_ระบุข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่าน ตอนที่ 2 ตำนาน_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน18.pdfใบกิจกรรม_ระบุ... 385 Kb 29/03/17 - 09:29:45
ใบกิจกรรม_ระบุข้อคิดจากเพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 1_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน19.pdfใบกิจกรรม_ระบุ... 1583 Kb 29/03/17 - 09:30:35
ใบกิจกรรม_ระบุข้อคิดจากเพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 2_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน20.pdfใบกิจกรรม_ระบุ... 407 Kb 29/03/17 - 09:30:54
ใบกิจกรรม_สรุปความรู้และข้อคิด ตอนที่ 1_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน05.pdfใบกิจกรรม_สรุป... 3211 Kb 29/03/17 - 08:27:39
ใบกิจกรรม_สรุปความรู้และข้อคิด ตอนที่ 2_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน06.pdfใบกิจกรรม_สรุป... 4371 Kb 29/03/17 - 08:27:53
ใบกิจกรรม_เขียนคำให้ถูกต้อง_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน22.pdfใบกิจกรรม_เขีย... 217 Kb 29/03/17 - 09:48:44
ใบกิจกรรม_เขียนตามคำบอก_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน23.pdfใบกิจกรรม_เขีย... 76 Kb 29/03/17 - 09:49:40
ใบกิจกรรม_เขียนตามคำบอก_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน24.pdfใบกิจกรรม_เขีย... 60 Kb 29/03/17 - 09:50:41
ใบกิจกรรม_เขียนเรื่องจากภาพ_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน25.pdfใบกิจกรรม_เขีย... 613 Kb 29/03/17 - 09:51:45
ใบกิจกรรม_เติมคำให้ถูกต้อง_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน21.pdfใบกิจกรรม_เติม... 113 Kb 29/03/17 - 09:47:54
ใบกิจกรรม_เติมนิดเติมหน่อย_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน23.pdfใบกิจกรรม_เติม... 164 Kb 29/03/17 - 09:49:50
ใบกิจกรรม_แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน21.pdfใบกิจกรรม_แบบท... 258 Kb 29/03/17 - 09:48:06
ใบกิจกรรม_แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน23.pdfใบกิจกรรม_แบบท... 289 Kb 29/03/17 - 09:50:00
ใบกิจกรรม_แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กน_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน24.pdfใบกิจกรรม_แบบท... 252 Kb 29/03/17 - 09:51:05
ใบกิจกรรม_แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กบ_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน22.pdfใบกิจกรรม_แบบท... 174 Kb 29/03/17 - 09:49:04
ใบกิจกรรม_แบบฝึกกิจกรรมกลุ่ม_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน11.pdfใบกิจกรรม_แบบฝ... 63 Kb 29/03/17 - 09:24:36
ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดก่อนเรียน หลังเรียน_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน11 (1).pdfใบกิจกรรม_แบบฝ... 94 Kb 29/03/17 - 09:26:33
ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดก่อนเรียน หลังเรียน_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน11.pdfใบกิจกรรม_แบบฝ... 94 Kb 29/03/17 - 09:24:43
ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดก่อนเรียน หลังเรียน_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน13.pdfใบกิจกรรม_แบบฝ... 94 Kb 29/03/17 - 09:27:21
ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดเปลี่ยนประโยคเหล่านี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธ_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน13.pdfใบกิจกรรม_แบบฝ... 56 Kb 29/03/17 - 09:27:29
ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดแต่งประโยคคำถามให้ถูกต้อง_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน12.pdfใบกิจกรรม_แบบฝ... 57 Kb 29/03/17 - 09:26:39
ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดแต่งประโยคบอกเล่า และประโยคปฏิเสธ_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน14.pdfใบกิจกรรม_แบบฝ... 129 Kb 29/03/17 - 09:28:39
ใบกิจกรรม_แผนภาพสรุปความรู้ ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน21.pdfใบกิจกรรม_แผนภ... 45 Kb 29/03/17 - 09:48:10
ใบกิจกรรม_แผนภาพสรุปความรู้ ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน23.pdfใบกิจกรรม_แผนภ... 74 Kb 29/03/17 - 09:50:05
ใบกิจกรรม_แผนภาพสรุปความรู้ ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กน_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน24.pdfใบกิจกรรม_แผนภ... 41 Kb 29/03/17 - 09:51:11
ใบกิจกรรม_แผนภูมิประโยคคำถาม_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน12.pdfใบกิจกรรม_แผนภ... 47 Kb 29/03/17 - 09:26:47
ใบกิจกรรม_แผนภูมิเพลง_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน11.pdfใบกิจกรรม_แผนภ... 101 Kb 29/03/17 - 09:25:24
ใบกิจกรรม_แผนภูมิเพลง_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน12.pdfใบกิจกรรม_แผนภ... 101 Kb 29/03/17 - 09:26:56
ใบกิจกรรม_แผนภูมิเพลง_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน13.pdfใบกิจกรรม_แผนภ... 87 Kb 29/03/17 - 09:27:39
ใบกิจกรรม_แผนภูมิเพลง_ครูบุปผา_สังคม_ป.3_ตอน14.pdfใบกิจกรรม_แผนภ... 87 Kb 29/03/17 - 09:28:50
ใบความรู้_การใช้พจนานุกรม_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน09.pdfใบความรู้_การใ... 648 Kb 29/03/17 - 09:23:59
ใบความรู้_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน7 (1).pdfใบความรู้_ครูส... 85 Kb 29/03/17 - 09:22:04
ใบความรู้_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน7 (2).pdfใบความรู้_ครูส... 85 Kb 29/03/17 - 09:22:06
ใบความรู้_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน7.pdfใบความรู้_ครูส... 85 Kb 29/03/17 - 09:21:07
ใบความรู้_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน8 (1).pdfใบความรู้_ครูส... 47 Kb 29/03/17 - 09:23:14
ใบความรู้_ครูสำนวน_ไทย_ป.3_ตอน8.pdfใบความรู้_ครูส... 47 Kb 29/03/17 - 09:22:41
ใบความรู้_ตำนาน เกาะหนูเกาะแมว (1).pdfใบความรู้_ตำนา... 884 Kb 29/03/17 - 09:29:58
ใบความรู้_ตำนาน เกาะหนูเกาะแมว (2).pdfใบความรู้_ตำนา... 884 Kb 29/03/17 - 09:30:01
ใบความรู้_ตำนาน เกาะหนูเกาะแมว.pdfใบความรู้_ตำนา... 884 Kb 29/03/17 - 09:29:52
ใบความรู้_นิทานพื้นบ้าน ลูกเนรคุณ.pdfใบความรู้_นิทา... 1395 Kb 29/03/17 - 09:29:31
ใบความรู้_บัตรคำองค์ประกอบนิทาน_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน26.pdfใบความรู้_บัตร... 52 Kb 29/03/17 - 09:52:37
ใบความรู้_ภาพประกอบ+เพลงมีดอกไม้มาฝาก_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน25.pdfใบความรู้_ภาพป... 1197 Kb 29/03/17 - 09:51:57
ใบความรู้_ระบุข้อคิดจากเพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 2_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน20 (1).pdfใบความรู้_ระบุ... 1898 Kb 29/03/17 - 09:33:59
ใบความรู้_ระบุข้อคิดจากเพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 2_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน20 (2).pdfใบความรู้_ระบุ... 1898 Kb 29/03/17 - 09:34:00
ใบความรู้_ระบุข้อคิดจากเพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 2_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน20 (3).pdfใบความรู้_ระบุ... 1898 Kb 29/03/17 - 09:47:46
ใบความรู้_ระบุข้อคิดจากเพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 2_ครูเครือรัตน์_ไทย_ป.3_ตอน20.pdfใบความรู้_ระบุ... 1898 Kb 29/03/17 - 09:30:59
ใบความรู้_แผนภูมิเพลง ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน23.pdfใบความรู้_แผนภ... 84 Kb 29/03/17 - 09:50:15
ใบความรู้_แผนภูมิเพลง ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กบ_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน22.pdfใบความรู้_แผนภ... 180 Kb 29/03/17 - 09:49:21
ใบความรู้_แผนภูมิเพลง แผนภูมิคำอ่าน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน21.pdfใบความรู้_แผนภ... 107 Kb 29/03/17 - 09:48:18
ใบความรู้_แผนภูมิเพลง แผนภูมิคำอ่าน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กน_ครูบุปผา_ไทย_ป.3_ตอน24.pdfใบความรู้_แผนภ... 160 Kb 29/03/17 - 09:51:22
Directory Listing Script © 2013