Directory Listing of /dltv/ป.2/คณิตศาสตร์/content/

03_การบวกที่มีผลบวกไม่ถึง 10003_การบวกที่มีผลบวกไม่ถึง 100 - 25/08/17 - 01:22:13
04_การลบเลขสองจำนวนที่มีการ    กระจายค่า (ตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก)04_การลบเลขสองจำนวนที่มีการ กระจายค่า (ตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก) - 25/08/17 - 01:22:13
05_โจทย์การบวกเลขสองหลักที่มีผลบวกไม่ถึง 10005_โจทย์การบวกเลขสองหลักที่มีผลบวกไม่ถึง 100 - 25/08/17 - 01:22:14
06_โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก06_โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก - 25/08/17 - 01:22:14
11_การคูณที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก11_การคูณที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก - 24/08/17 - 23:50:24
12_ โจทย์ปัญหาการบวกที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100012_ โจทย์ปัญหาการบวกที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 - 25/08/17 - 01:22:16
13_การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก(มีการทด)13_การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก(มีการทด) - 25/08/17 - 01:22:17
14_การชั่งโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยมาตรฐาน และบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด14_การชั่งโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยมาตรฐาน และบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด - 25/08/17 - 01:22:18
15_การเปรียบเทียบน้ำหนักและคะเนน้ำหนัก15_การเปรียบเทียบน้ำหนักและคะเนน้ำหนัก - 25/08/17 - 01:22:22
16_การวัดความยาว16_การวัดความยาว - 25/08/17 - 01:22:23
17_โจทย์ปัญหาการชั่ง17_โจทย์ปัญหาการชั่ง - 25/08/17 - 01:22:26
18_การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร18_การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร - 25/08/17 - 01:22:28
19_การเปรียบเทียบความยาว19_การเปรียบเทียบความยาว - 25/08/17 - 01:22:28
20_การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักและมีการทด20_การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักและมีการทด - 25/08/17 - 01:22:29
21_โจทย์ปัญหาการคูณ21_โจทย์ปัญหาการคูณ - 25/08/17 - 01:22:30
22_การหาร22_การหาร - 25/08/17 - 01:22:30
23_การตวง23_การตวง - 25/08/17 - 01:22:31
24_การบวก ลบ คูณ หารระคน24_การบวก ลบ คูณ หารระคน - 25/08/17 - 01:22:31
Directory Listing Script © 2013