Directory Listing of /dltv/ป.1/ภาษาไทย/content/

การเตรียมความพร้อม.pdfการเตรียมความ... 66 Kb 21/03/17 - 18:25:10
พยัญชนะไทย.pdfพยัญชนะไทย.pdf 46 Kb 21/03/17 - 18:30:12
พยัญชนะไทย ตอน 1.pdfพยัญชนะไทย ตอน... 38 Kb 21/03/17 - 18:33:41
การอ่านสระอา.pdfการอ่านสระอา.pdf 100 Kb 21/03/17 - 18:34:21
การอ่านคำประสมสระอู 1.pdfการอ่านคำประส... 31428 Kb 21/03/17 - 18:35:32
การเขียนคำประสมสระอู.pdfการเขียนคำประ... 2939 Kb 21/03/17 - 18:37:35
การอ่านคำประสมสระอู 2.pdfการอ่านคำประส... 31428 Kb 21/03/17 - 18:38:49
การต่อเติมภาพสระอู.pdfการต่อเติมภาพ... 1260 Kb 21/03/17 - 18:39:39
การอ่านคำประสมสระอี 1.pdfการอ่านคำประส... 17862 Kb 21/03/17 - 18:40:30
การอ่านคำประสมสระอี.pdfการอ่านคำประส... 1337 Kb 21/03/17 - 18:41:17
การต่อเติมภาพสระอี.pdfการต่อเติมภาพ... 641 Kb 21/03/17 - 18:42:22
การอ่านคำประสมสระอี 2.pdfการอ่านคำประส... 17862 Kb 21/03/17 - 18:42:57
การเขียนคำประสมสระอี.pdfการเขียนคำประ... 1544 Kb 21/03/17 - 18:46:18
ใบกิจกรรม_ใบงานสระโอ_ครูสุรีย์_ไทย_ป.1_ตอน11.pdfใบกิจกรรม_ใบงา... 110 Kb 21/03/17 - 18:47:23
การอ่านคำประสมสระอี.docxการอ่านคำประส... 700 Kb 21/03/17 - 18:48:10
การอ่านคำประสมสระอา.docxการอ่านคำประส... 435 Kb 21/03/17 - 18:49:29
คำคล้องจอง 1.pdfคำคล้องจอง 1.pdf 3345 Kb 21/03/17 - 18:50:51
คำคล้องจอง 2.pdfคำคล้องจอง 2.pdf 109 Kb 21/03/17 - 18:51:37
ผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง.pdfผันเสียงวรรณย... 33 Kb 21/03/17 - 18:52:18
พยัญชนะไทย ตอน 2.pdfพยัญชนะไทย ตอน... 10 Kb 21/03/17 - 18:52:53
อ่านสะกดคำ.pdfอ่านสะกดคำ.pdf 30 Kb 21/03/17 - 18:53:23
ประโยคสามส่วน.pdfประโยคสามส่วน.pdf 273 Kb 21/03/17 - 18:54:14
การแต่งประโยค 1.pdfการแต่งประโยค ... 205 Kb 21/03/17 - 18:54:36
การแต่งประโยค 2.pdfการแต่งประโยค ... 51 Kb 21/03/17 - 18:54:58
พยางค์.pdfพยางค์.pdf 101 Kb 21/03/17 - 18:55:41
ใบงาน 1 พยางค์.pdfใบงาน 1 พยางค์.pdf 37 Kb 21/03/17 - 18:56:03
ใบงาน 2 พยางค์.pdfใบงาน 2 พยางค์.pdf 34 Kb 21/03/17 - 18:56:27
Directory Listing Script © 2013