List of Files

E-books
2 files
Size: 16.47MB
คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา
2 files
Size: 32.14MB
เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ่ขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
12 files
Size: 83.74MB
เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
1 files
Size: 16.3MB
แนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน
3 files
Size: 3.64MB
โครงการจัดทำสื่อ60พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
4 files
Size: 6GB
Free PHP File Directory Script (GitHub)